Midtown Throwdown II Aquino vs Poulton 10-1-11 Mark

Photos by Mark Lull