Midtown Throwdown 5, 10-25-14 Davenport Vs. Turner

Photos by Lillian Howard
Davenport vs Turner 0001 Davenport vs Turner 0002 Davenport vs Turner 0003 Davenport vs Turner 0004 Davenport vs Turner 0005
Davenport vs Turner 0006 Davenport vs Turner 0007 Davenport vs Turner 0008 Davenport vs Turner 0009 Davenport vs Turner 0010
Davenport vs Turner 0011 Davenport vs Turner 0012 Davenport vs Turner 0013 Davenport vs Turner 0014 Davenport vs Turner 0015
Davenport vs Turner 0016 Davenport vs Turner 0017 Davenport vs Turner 0018 Davenport vs Turner 0019 Davenport vs Turner 0020
Davenport vs Turner 0021 Davenport vs Turner 0022 Davenport vs Turner 0023 Davenport vs Turner 0024 Davenport vs Turner 0025
Davenport vs Turner 0026 Davenport vs Turner 0027 Davenport vs Turner 0028 Davenport vs Turner 0029 Davenport vs Turner 0030
Davenport vs Turner 0031 Davenport vs Turner 0032 Davenport vs Turner 0033 Davenport vs Turner 0034 Davenport vs Turner 0035
Davenport vs Turner 0036 Davenport vs Turner 0037 Davenport vs Turner 0038 Davenport vs Turner 0039 Davenport vs Turner 0040
Davenport vs Turner 0041 Davenport vs Turner 0042 Davenport vs Turner 0043 Davenport vs Turner 0044 Davenport vs Turner 0045
Davenport vs Turner 0046 Davenport vs Turner 0047 Davenport vs Turner 0048 Davenport vs Turner 0049 Davenport vs Turner 0050
Davenport vs Turner 0051 Davenport vs Turner 0052 Davenport vs Turner 0053 Davenport vs Turner 0054 Davenport vs Turner 0055
Davenport vs Turner 0056 Davenport vs Turner 0057 Davenport vs Turner 0058 Davenport vs Turner 0059 Davenport vs Turner 0060
Davenport vs Turner 0061 Davenport vs Turner 0062 Davenport vs Turner 0063 Davenport vs Turner 0064 Davenport vs Turner 0065
Davenport vs Turner 0066 Davenport vs Turner 0067 Davenport vs Turner 0068 Davenport vs Turner 0069 Davenport vs Turner 0070
Davenport vs Turner 0071 Davenport vs Turner 0072 Davenport vs Turner 0073 Davenport vs Turner 0074 Davenport vs Turner 0075
Davenport vs Turner 0076 Davenport vs Turner 0077 Davenport vs Turner 0078 Davenport vs Turner 0079 Davenport vs Turner 0080
Davenport vs Turner 0081 Davenport vs Turner 0082 Davenport vs Turner 0083 Davenport vs Turner 0084 Davenport vs Turner 0085
Davenport vs Turner 0086 Davenport vs Turner 0087 Davenport vs Turner 0088 Davenport vs Turner 0089 Davenport vs Turner 0090
Davenport vs Turner 0091 Davenport vs Turner 0092 Davenport vs Turner 0093 Davenport vs Turner 0094 Davenport vs Turner 0095
Davenport vs Turner 0096 Davenport vs Turner 0097 Davenport vs Turner 0098 Davenport vs Turner 0099 Davenport vs Turner 0100
Davenport vs Turner 0101 Davenport vs Turner 0102 Davenport vs Turner 0103 Davenport vs Turner 0104 Davenport vs Turner 0105
Davenport vs Turner 0106 Davenport vs Turner 0107 Davenport vs Turner 0108 Davenport vs Turner 0109 Davenport vs Turner 0110
Davenport vs Turner 0111 Davenport vs Turner 0112 Davenport vs Turner 0113 Davenport vs Turner 0114 Davenport vs Turner 0115
Davenport vs Turner 0116 Davenport vs Turner 0117 Davenport vs Turner 0118 Davenport vs Turner 0119 Davenport vs Turner 0120
Davenport vs Turner 0121 Davenport vs Turner 0122 Davenport vs Turner 0123 Davenport vs Turner 0124 Davenport vs Turner 0125
Davenport vs Turner 0126 Davenport vs Turner 0127 Davenport vs Turner 0128 Davenport vs Turner 0129